» Startsida
» Djurförsök
» Hotade djur
» Fossila djur
» Klonade djur
» Djurplågeri
» EU-Djurtransport
» Naturkatastrof
» Kamphundar
» Kamphundslexikon
» Bisarr hundkultur
» Asiatisk matkultur
» Vetenskap
» Regnskogen
» Oljeutsläpp
» Katter
» Miljön
» Rovdjur
» Reservat
» Jättebläckfiskar
» Läsarnas sida!
» Världen på avigan » Information
» E-post
Nyhetsdygnet » Måndag
» Tisdag
» Onsdag
» Torsdag
» Fredag
» Lördag
» Söndag
Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver Källa:Sundweb Online och länkar till oss!
 Fakta om miljöbrott
[2017-02-28] Miljöbrott är en samlande beteckning på de handlingar som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar naturen och klassificerats som brott som till exempel skett i 29 kap svenska miljöbalken.[1] De räknas till allmänfarliga brott.Miljöbrott är att förorena mark, luft eller vatten eller på annat sätt påverka miljön så att det kan skada djur och växter eller människors hälsa. De vanligaste anmälda och lagförda brotten mot miljöbalken är exempelvis föroreningar eller olägenheter, otillåten miljöverksamhet samt nedskräpning. Hit räknas också illegal jakt, spridande av gift eller olovlig avfallshantering. De flesta miljöbrott upptäcks troligen aldrig, än mindre anmäls de. Miljöbrottet saknar ofta ett tydligt offer, till skillnad från när någon blir rånad eller misshandlad.

 Nu är solkraften på väg till Gotland
[20 april 2017] Solceller har blivit allt billigare under senare år Just nu håller två stora solkraftsprojekt på att ta form på Gotland, som båda tävlar om att bli Sveriges största solcellspark. De som kommit längst i planeringen är Vattenfall, som vill bygga en anläggning på Näsudden, där man hoppas på stora fördelar med att kombinera solcellsanläggningen med den redan befintliga vindkraftsparken. Så som naturen ser ut så är det sällan så att det blåser full effekt när det även är full effekt från solen. Vilket gör att sol och vind antikorrelerar med varandra, nästan helt perfekt. Vi har som mest vindkrafts-produktion när solen inte lyser, och som mest solkraftsproduktion när det inte blåser, förklarar Tobias Lundberg som jobbar med affärsutveckling av solkraft på Vattenfall. Det andra gotländska solcellsprojektet drivs av utvecklingsbolaget Nygarn, som har planer på en stor anläggning vid Sandviken på Östergarnslandet. Vi räknar med att kunna erbjuda cirka 300 hushåll förnybar el. Det kommer att bli en av Sveriges största solcellsparker, säger Per Flink som sitter i utvecklings-bolagets styrelse. Vattenfalls planerade anläggning på Näsudden, skulle med sina 3,4 megawatt bli Sveriges största solcellspark, men frågan är hur länge det rekordet i så fall står sig? Per Flink, från Nygarns utveckling, betonar att deras projekt fortfarande befinner sig på planeringsstadiet. Men avsikten är att börja bygga anläggningen under 2018 för att ha den i drift 2019. (Källa: SVT-Nyheter)

 Skånsk träföretag får böta 100 000 för giftigt utsläpp
[19 mars 2017] För två och ett halvt år sedan skedde ett utsläpp av giftig impregneringsvätska till dagvattensystemet på Åstorps industriområde. Nu har träföretaget Södra Timber fått böter på 100 000 kronor. Det var i samband med en spolning av blandningssystemet för träimpregnering som utsläppet skedde. När spolningen var avklarad glömde en medarbetare på företaget att stänga av kranen till vattenflödet innan han öppnade kranen till tankarna. Följden blev att den giftiga vätskan läckte – bland annat ner i en dagvattenbrunn. Genom brunnen spred sig vätskan till ett dagvattendike som mynnar ut i en dagvattendamm, som i sin tur mynnar ut i Kölebäcken. Nu konstaterar riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål på Åklagarmyndigheten att det har släppts ut ett ämne i mark och vatten som "kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse".

 Kinas luftföroreningar kopplas till Arktis smältande is
[18 mars 2017] Kinas svåra luftföroreningar kan kopplas till den smältande isen i Arktis som i sin tur är orsakad av den globala uppvärmningen, enligt ny forskning. När Arktis is smälter ändras luftströmmarna och det skapas allt oftare stilla-stående luftförhållanden i Kina. Det leder till att föroreningarna i storstäderna inte förs bort av vinden och att giftiga ämnen koncentreras i luften till extrema nivåer. Forskarna tror att koncentrationer med dålig luft kommer att bli allt vanligare i framtiden på flera ställen i världen. I Europa och Asien hittade forskarna en koppling mellan smältande isar i Arktis och allt kraftigare snöfall under tidig vinter. Något som förväntas öka i samband med att isen fortsätter smälta bort från Arktis. Dessa kraftiga snöfall tycks dessutom öka risken för stillastående luft över Kina.Källa: Science Advances

 Tusentals kolgruvor brinner – miljöskadliga ämnen sprids
[15 mars 2017] Tusentals kolgruvor brinner världen över och en del har brunnit i flera hundra år. Bränderna skapar stora utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga ämnen, men ännu finns inget effektivt sätt att släcka dem. Det är oklart hur många kolgruvor som fattat eld runt om i världen, men det handlar om tusentals. Hur mycket växthusgaser och tungme-taller som släpps ut via bränderna är också osäkert. Vissa studier pekar på att cirka tre procent av världens koldioxid-utsläpp kommer från kolbränder, alltså lika mycket som utsläppen från flyget. Det finns många orsaker till att bränderna uppstår, exempelvis blixtnedslag skogsbränder, gnistbildning från maskiner eller slängda cigarettfimpar. Kolet kan också självantända. Att släcka bränderna är mycket svårt och kostsamt, men det lyckas ibland. Forskarna är förvånad över att det de kallar en pågående miljökatastrof inte får större uppmärksamhet.

 Studie: Flera orsaker till smältande Arktis
[14 mars 2017] Global uppvärmning är inte den enda förklaringen till ett minskande istäcke i Arktiska havet. Även naturliga svängningar i klimatet kan ligga bakom, menar ett USA-baserat forskarteam. Om temperaturen åter vänder nedåt kan far-hågan om ett isfritt Arktis därmed ligga längre bort än vi tidigare har trott, enligt forskarna. Isens utbredning har följts med hjälp av satelliter sedan 1979, och på senare år har istäcket kontinuerligt minskat. Dess utbredning når ofta sitt minimum i september månad, innan vintern kommer. Enligt studien kan så mycket som 30-50 procent av den totala minskningen av septemberisen sedan 1979 ha orsakats av naturliga variationer i klimatet. Studien, som publicerats i Nature Climate Change, skiljer mellan förändringar styrda av mänsklig påverkan och naturliga variationer i den arktiska atmosfärens cirkulation. Källa: Nyhetsbyrån Reuters

 Tungmetaller i avloppsvattnet kostar dyrt!
[14 mars 2017] 350 ton slam, så mycket måste Skövde VA nu ta hand om då det är för höga halter av tungmetaller i avloppsvattnet. Det senaste halvåret har halterna av zink och kadmium varit höga i avloppsvattnet i Skövde. I december passerades gränsen för hur höga halterna av tungmetaller får vara. Nu måste Skövde VA betala minst 100 000 kronor för att kunna ta hand om slammet, alltså det vatten som har blivit över efter att avloppsvattnet har renats. Det gör i sin tur att kommunen kan tvingas höja VA-avgifterna för invånarna. Även lantbrukarna drabbas, då slammet brukar användas som gödsel på åkermarker. Slammet från december kan nu inte användas till detta och får i stället gå till deponitäckning. En del av tungmetallerna som hamnar i slammet rinner också ut i vattendragen. Skövde VA håller på att ta prover för att se var tungmetallerna kommer från. Hittills har man sett att en hel del kommer från Aspelunds och Skultorps industriområden. Det är fastighetsägarna själva som ansvarar för att ta hand om sitt förorenade avloppsvatten, som kan behöva renas redan innan det går vidare till reningsverket.

 Varmare klimat kan göra Sahara grönare?
[10 mars 2017] De senaste decennierna har det generellt sett blivit grönare i Sahelområdet. Forskarna förklarar det främst med ökad nederbörd. Men Sahara har ett betydligt grönare förflutet under en tidigare värmeperiod. Djur som elefanter och giraffer kunde trivas i Sahara under perioden från 11 000 år sedan till 5 000 år sedan när Sahara inte var en öken, utan en grön del av Afrika. Det var en period med hög global medeltemperatur på grund av ökad solinstrålning, beroende på jord-axelns lutning. Men samtidigt med den högre temperaturen regnade det mycket mer i Sahara. Forskare från bland annat Stockholms universitet har nu, i en färsk studie, återskapat nederbördsmönstret från den här gröna perioden. I bottensedi-ment utanför Västafrikas kust har de analyserat innehållet av olika bladvaxer som har spolats ut i havet. Bladvaxer finns på bladen för att skydda dem mot uttorkning. Variationen över tid av olika vaxer i sedimenten speglar hur nederbörden och därmed växtligheten har varierat. Men kommer då Sahara att bli grönt igen om den globala temperaturen fortsätter att stiga? Dagens klimatmodeller måste bli bättre för att ge bra svar hur det ska gå för Sahara i framtiden, enligt forskarna.

 Konstgräs växande miljöproblem i naturen
[9 mars 2017] Mellan 2 000 och 4 000 ton plast sprids i naturen varje år på grund av konstgräsplaner. Det är ett växande miljöproblem men nu försöker man hitta mer miljövänliga alternativ. På uppdrag av Naturvårdverket har Svenska miljöinstitutet gjort en kartläggning där man presenterar källor och spridningsvägar av mikroplaster i naturen och framför allt i havet. Mikroplaster är små plastpartiklar som tas upp av vattenlevande djur som tror att det är föda. Undersökningen som gjorts visade att den största källan av mikroplast var väg- och däckslitage från trafiken, med cirka 13 000 ton per år. Konstgräsplanerna var den nästa största källan med utsläpp på mellan 2 000 och 4 000 ton per år. Men hur stor andel mikroplast som verkligen hamnar i havsmiljön är osäkert. I dag är konstgräsplaner ett vanligt alternativ till naturgräset med många fördelar, som mindre underhåll och att de går att använda året runt. Mikroplasten från konstgräsplanerna kommer i från granulat, som oftast består av gummi från nermalda bildäck. Granulatet läggs på konstgräsplanerna för att bland annat dämpa och se till att plaststråna står upp. Men det finns miljövänligare granulat som dock kostar mer.

 Försurningen av Arktis ökar
[2 mars 2017] Global uppvärmning har lett till att försurningen i Norra ishavet har ökat. Det visar en internationell studie som nyligen publicerades i Nature Climate Change. Även världens nordligaste hav är drabbat av försurning. Forskare har tidigare känt till problemet, men har nu data på att det ökar och att ökningen beror ett varmare klimat. Hela ekosystemet påverkas när havet blir surt, men de djur vars skal byggs upp av kalk upplever akuta problem. Ju surare vattnet blir, desto fortare löses skalen upp, och graden av löslighet av kalciumkarbonat, den så kallade mättnadsgraden, visar vattnets ned-brytande effekt. Man ser i forskarnas mätningar att de områden som är undermättade på kalciumkarbonat har ökat. Till exempel så påverkas en typ av vingsnäcka som heter pteropod. Denna bygger upp kalkskal av aragonit som börjar vittra när vattnet blir undermättat. Om undermättnaden blir omfattande kan arten minska kraftigt och då påverkas naturligtvis även marina arter som lever på denna.

 Miljöförstöring från plast är ett globalt problem
[2 mars 2017] År 2050 riskerar havet att bestå av mer plast än fisk, visar en beräkning från organisationen Ellen MacArthur Foundation. Nedbruten plast, så kallad mikroplast med små korn som är mindre än fem millimeter i diameter, sprider sig och finns nästan överallt i naturen. Varje år hamnar cirka 6,4 miljoner ton skräp i världshaven, visar beräkningar från Havs- och vattenmyndigheten. Om man ser det globalt tycker jag att vi är väldigt vårdslösa med våra hav. Det finns otroligt mycket marint skräp. Man använder fortfarande haven som soptunna, säger marinekologen Lena Svensson, som har uppdrag för bland annat Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Miljöförstöring från plast är ett globalt problem. En miljon fåglar och 100 000 däggdjur fastnar i eller äter plast och dör varje år, visar beräkningar från Havs- och vattenmyndigheten. Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) ser allvarligt på situationen. Vi har en väldigt allvarlig situation i svenska hav och världen över både med plastskräp och med mikroplast. Detta påverkar livet i havet på ett negativt sätt. Mikroplasterna kan nå oss människor eftersom fiskar som vi äter i sin tur äter mikroplast, säger Karolina Skog i P4 Kristianstad.

 Varning: Risk att gifter sprids vid återvinning
[2017-02-19] EU vill att fler produkter återvinns. Men att återvinna gammalt material riskerar också att ge nytt liv till farliga kemikalier. Nyligen hittades förbjudna flamskyddsmedel i leksaken Rubiks kub, tillverkad av återvunnen plast. Inom EU är cirkulär ekonomi – alltså en ekonomi som bygger på kretslopp – hett just nu. EU-kommissionen har bestämt att allt mer av vårt skräp ska återvinnas, bland annat elektronisk utrustning. I dag är det enbart kosmetika och livsmedel som behöver ha en innehållsförteckning. Det behöver utökas till alla varor som vi konsumenter bär med oss hem och så småningom kastar, anser både Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen.

 Vasaloppsåkare använder miljöfarlig valla
[2017-02-19] Greenpeace kritiserar nu Vasaloppet för att åkarna använder miljöfarlig valla. Vallan innehåller ämnet fluor som är skadligt för både djur och människor. Vasaloppet har en stark miljöprofil och satsar mycket på miljövänliga produkter. Bland annat använder de miljövänligt drivmedel och serverar ekologisk blåbärssoppa. Miljöfarlig valla är något som starkt går emot miljöarbetet. Mats Rylander som är miljöansvarig på Vasaloppet och menar att de trots missen tar miljöfrågan på allvar. Vi samarbetar med världsledande vallatillverkare för att ta fram bättre alternativ. Att vi inte skrivit om valla i samband med vårt miljöarbete beror nog på att vi missat att poängtera den biten. Vi ska vara tydligare och informera mer om det i framtiden, säger han. Källa: Nyhetsbyrån TT

 Gamla miljösynder hotar Norrlandskusten
[2017-02-05] De stora fiberbankarna utanför södra Norrlandskusten är gamla synder från massaindustrin som fram till 70-talet släppte ut träfiber och processkemikalier rätt ut i havet. Nu har länsstyrelsen tillsammans med SGU kartlagt fiberbankarna och funnit dem fullproppade av miljögifter. Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, SGU, både undersökt innehållet i fiberbankarna och funderat på vad man kan göra åt eländet. Det är nämligen inga trevliga ämnen som ligger och puttrar på bottnarna utanför norrlandskustens massafabriker och sågverk. Klassiska miljögifter som PCB och DDT, cancerframkallande PAH, hormonstörande ftalater och för bland annat fosterutvecklingen skadliga dioxiner. Allt finns tillsammans med höga halter tungmetaller i fiberbankarna. Iggesund sticker ut, men även fiberbankarna utanför Norrsundet och Vallvik i Ljusne har alltså undersökts och visat sig stinna av miljögifter, liksom bottnen utanför sågverket i Stocka. Enligt undersökningen skulle en sanering bara i Iggesund kosta runt 376 miljoner kronor och det finns i stort sett bara två metoder att ta till, antingen att låta allt ligga kvar och eventuellt täcka över med något slags material, eller så muddrar man deponerar fiberbankarna på land. Vad man väljer beror på loka förhållanden och kräver ytterligare utredningarn.

 Mer sjötrafik ökar risken för olyckor med oljeutsläpp
[2017-02-05] Arktis hade en rekordstor temperaturökning förra året. För djurlivet betyder det stora påfrestningar. Ett skäl är att Arktis blir mer tillgängligt för sjöfart. Havsisen har legat som ett lock på Arktis. Nu när det försvinner, så öppnar det upp för otroligt stora möjligheter med sjöfarten. Men det innebär samtidigt en del problem, enligt Världsnaturfondens talesperson om Arktisfrågor. Exempelvis nämner WWF att risken för olyckor med oljeutsläpp ökar. I Arktis finns det ingen teknik som kan plocka upp oljan för tillfället. Det är kallt, det är is som rör sig, havsströmmar som rör sig under isen, hur ska du bryta upp isen, det finns inte nog med människor i Arktis och ingen infrastruktur klar för det. Arktis havsis har blivit tunnare och brer i vinter ut sig långt mindre än normalt. När jordens medeltemperatur stiger, så är temperaturökningen större i Arktis än i andra delar av världen. Is- och snötäcket ersätts med mörkare ytor av mark och vatten, som inte reflekterar solvärme utan tar upp den och det i sin tur spär på uppvärmningen. Ett bidrag till det ger också den tjocka bunkerolja, som fortfarande är tillåtet som drivmedel för fartyg i Arktis. Norska miljöorganisationen Bellona beskriver hur det sker: Sotutsläppen faller ned på isen och snön och mörklägger isen. Solstrålarna reflekteras inte, utan värmen absorberas och accelererar smältningen och bidrar till Arktis problem. Miljöorganisationer har krävt att bunkerolja förbjuds, men det dröjer, tidigast 2020 kan det vara på plats.

 Giftet kan döda hela mänskligheten
[2017-02-03] Gifterna kan döda hela jordens befolkning flera gånger om. Ett gram räcker för att döda en människa. Arsenik, kvicksilver och bly ska slutförvaras i Skelleftehamn i evig tid med början 2020. 350 meter under Bolidens smältverk Rönnskärsverken i Skelleftehamn växer nu en unik slutförvaringen fram. Här skall dödsgiftet arsenik lagras, som kan döda jordens befolkning flera gånger om. Tillsammans med kvicksilver och bly handlar det om slutförvaring under evig tid. Anläggningen är den första i sitt slag i Europa och det handlar om 300.000 ton gifter som ska slutförvaras. Arseniken har sedan 70-talet lagrats i stora silos ovan jord på Rönnskärsverken. Dödsgiftet arsenik är en av det farligaste gifter som finns. Ett gram räcker för att döda. Men ansvariga ser inga risker eller möjligheter att giftet läcker ut i havet. Det är helt säkert. Arseniken har vi kontroll på. Det finns ingen möjlighet att den läcker ut. Berget är stabilt och har klarat fem istider, så ingenting kommer att hända. Slutförvaringen är helt säker, säger Mikael Borrell, miljöexpert hos Boliden och mannen bakom idén med slutförvaret under Rönnskärsverken. Förvaringen ska börja år 2020.

 Förändring väntar för bergens växter när värmen kryper uppåt
[2017-01-30] I många bergsområden finns det en stor rikedom av växter, med arter som trivs på hög höjd. Men en ny studie av forskare i bland annat Umeå visar att framtida klimatförändringar kan göra livet rätt annorlunda för de här väx-terna när det handlar om näringsförhållandena i marken. Bergen forskarna har studerat ligger i Centraleuropa, Hokkaido i Japan, östra Australien, Nya Zeeland, Colorado i USA, British Colombia i Kanada och i Patagonien i Sydamerika. På alla ställen har de utgått från var trädgränsen går för att få ett jämförbart mått på temperaturen. Vid den höjd där träden slutar att växa brukar medeltemperaturen under växtsäsongen nämligen vara precis densamma. Den ligger på cirka sju grader. Sedan har forskarna undersökt näringsinnehållet i marken och växterna på olika höjder. Både ovanför trädgränsen, där det är kallare, och nedanför där det är varmare. De kunde då se vilken effekt olika temperaturer hade. Ett varmare klimat skulle alltså kunna ge växterna mer tillgång till kväve. Men exakt hur det skulle påverka växtligheten på hög höjd återstår att ta reda på. Kanske blir det så att vissa arter tar över på bekostnad av andra. (Källa: Nature)

 Höga halter av gift i fiberbankar
[2017-01-29] Högst halter av DDT finns i Västerbottens-, Norrbottens och Gävleborgs län, medan högst halter av metylkvicksilver uppmättes i Västerbotten. Det visar undersökningar av bottensediment i norra Sverige som SGU och norrländska länsstyrelser genomfört. Generellt är det höga halter av organiska miljöföroreningar och metaller i bottensediment vid pappers- och träindustrier i Norrland. Det visar Sveriges geologiska undersökning, SGU i en kartläggning av fiberbankar som genomförts tillsammans med fem länsstyrelser i Norrland. Halterna av organiska miljöföroreningar och metaller är höga och överskrider ofta gränsvärdena. Det framgår av rapporten ”Kartläggning och riskklassning av fiberbankar i Norrland”, där 44 fiberbankar, bottensediment av massafiber och 26 kvadratkilometer av andra fiberrika sediment kartlagts. “Resultaten kommer att fungera som ett underlag för länsstyrelsernas vidare prioriteringar och planering av eventuella åtgärder för förorenade och fiberhaltiga sediment”, säger Lijana Gottby, samordnare för länsstyrelserna och SGU i ett pressmeddelande.

 Plast i blåmusslor på Västkusten
[2017-01-29] Att miljögifter förekommer i blåmusslor är inte helt ovanligt. När 120 blåmusslor som plockats mellan Orust och Halmstad undersöktes lite närmare upptäcktes också plast - i 67 procent av de undersökta musslorna fanns mikro-plast, rapporterar P4 Göteborg. ''Jag hade inte möjlighet att gå ner på så små storlekar i plasterna som jag hade velat, så resultatet kan vara underskattat och problemen värre än vad som visas'', säger Linda Gustavsson, som undersökt musslor i samband med ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad. Tidigare har Länsstyrelsen i Västra Götaland slagit fast att både odlade och vilda blåmusslor på åtta stationer längs med Bohuskusten påverkats av olika miljögifter. Resultaten visar att samtliga musslor vid alla stationer utom en påverkats av miljögifter och klassades som "allvarligt stressade". Höga halter av såväl flamskyddsmedel som bly och kvicksilver hittades i musslorna. Vid massförekomst av vissa alger som innehåller giftiga ämnen lagrar musslorna upp gifterna under kortare tid och är under denna tid giftiga. Det är dock ytterst sällsynt att blåmusselförgiftningar är farliga för människor.

 USA:s militär tar klimathotet på allvar
[2017-01-26] Donald Trump har tillsatt flera klimatförnekare i sin administration och själv sagt att klimatförändringar är en bluff. Men militären ser klimatförändringar som en allvarlig risk och det kan komma att påverka USA:s politik, säger Francesco Femia som är rådgivare om klimatsäkerhet åt amerikansk militär. Militären följer det vetenskapen säger och betraktar klimatförändring som ett direkt och indirekt hot mot USA:s säkerhet, säger Francesco Femia som leder Center for Climate and Security. I flera analyser som hans institut och andra gjort åt USA:s militär varnas för risker med torka, stormar och översvämningar i USA. Men också för att klimatförändringar kan vara en grogrund för internationella konflikter. Till exempel stigande havsnivåer i Asiens folkrikaste områden med översvämningar, eller torka i Mellanöstern eller Nordafrika i båda fall med risk för matbrist, snabbt stigande matpriser och massflykt med det lidande och kriser det medför. USA:s nye försvarsminister James Mattis har länge sett klimatförändringar som en säkerhetsrisk, både i USA och i strategiska områden i andra delar av världen. Om en president och flera ministrar som inte tror på klimatförändringar kommer att lyssna till de argument som militären tagit till sig, återstår att se säger Francesco Femia. Källa: Nyhetsbyrån AP
 Miljöfrågor borta från Vita husets hemsida
[2017-01-21] Allt som rör klimatet har flyttade under fredagskvällen från Vita husets hemsida. Istället har detta ersättats det med en ny energiplan som inte alls nämner global uppvärmning. Detta skedde i samband med den digitala president-övergång från Obama- till Trump-administrationen. Energiplanen som nu står att läsa om på Vita husets sajt lovar enbart hjälp till att reducera energipriset som amerikanerna betalar, skriver The Independent. Innan Donald Trumps team fick ta över hemsidan handlade flera sidor om Barack Obamas arbete kring klimatförändringar.Det som hände när Trump svors in som president under fredagen var att en digital övergång ägde rum, något som Vita huset under Obama-administrationen varslade om i tisdags. Frågor om bland annat klimatförändringar, och annat innehåll som funnits på Vita huset-sajten under Obama, har nu istället skickats till en ny sajt. På denna nya webbplats kan man bland läsa den framträdande sida som dedikerades till ”Climate action plan” – ett banbrytande avtal som Obama presenterade 2013. Syftet var att ta sig an den utmaning som klimatförändringarna innebär. På Vita husets officiella hemsida, som nu Trumps team äger makten över, finns inget att läsa om detta avtal. Inte heller finns någon information om den bestämmelse som hängde ihop med avtalet. Den enda gången miljön nämns på Vita husets hemsidan är när det gäller rengöringen av luft och hav. Dessutom står det att USA:s miljöskyddsverk ska få återgå till sitt ursprungliga uppdrag; att skydda luften och havet.

Du får gärna kopiera bilder och texter om du skriver: Källa: Sundweb Online och länkar till oss!
Sundweb är en icke-kommersiell webbplats - på Internet sedan augusti 1996.
Data och information tillhandahålls enbart som informationsmaterial.
Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information.